Derneğimiz
İlçemiz
Yunusemre
Duyurular

duyuru 1


duyuru 2


duyuru 3


Hava Durumu
Mihalıççık Hava Durumu
MIHALLICCIK
Eskişehir Hava Durumu
ESKİSEHİR
Anket
Derneğimiz yeni sitesini beğendinizmi?

EVET
HAYIR

Sonuçlar


Sponsorlarımız
Tüzük
 Tüzük
 

MİHALIÇÇIKLILAR 
YAPTIRMA YAŞATMA YARDIMLAŞMA
SOSYAL DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ (MİYAD)  TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi:
Madde 1- Derneğin Adı: Mihalıççıklılar Yaptırma-Yaşatma Yardımlaşma-Sosyal Dayanışma Ve Kültür (Miyad)  Derneği” dir.
Derneğin merkezi ESKİŞEHİR’dir.
  Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
  Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı:
Madde 2-Dernek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:
       1- Mihalıççık yöresine hizmet gayesi ile Mihalıççık kökenli olanları bir çatı altında toplamak, onların sosyal kültürel ekonomik hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmektir. 
2-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  
3-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, orta ve yüksek öğretim yapan Mihalıççıklılara karşılıksız burs, ayni ve nakdi yardım vermek. 
4-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, internet ve sosyal medya üzerinden site kurmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, bülten vb.gibi yayınlar çıkarmak.
5-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
6-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
7-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek. 
8-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek. 
9-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konserler, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
      10-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, taşınmazlar üzerinde onarım ve inşaat yapmak. 
11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.
12-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.
16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
17- Türk kültürü ve tasavvuf edebiyatının öncülerinden olan ve kabri Mihalıççık’ta bulunan Yunus Emre’yi her türlü kültürel faaliyetle anmak.
18-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.
19-Dernek hiçbir suretle siyasetle uğraşamaz.
20-Dernek usulüne göre fesih ve tasfiye edilmedikçe süresi sonsuzdur. 
  
Derneğin Faaliyet Alanı:
Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:
Madde 3-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Mihalıççık kökenli gerçek kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. 
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Dernek, amaç ve çalışma koşullarına büyük ölçüde hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler yönetim kurulunun vereceği karar ile gönüllü üye unvanını almaya hak kazanırlar. Gönüllü üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.
Derneğin şube sayısı beşten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  
Üyelikten Çıkma:
Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.    Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
    Kendi isteği ile ayrılan üye, yeniden üyeliğe girmek isterse ilk başvuruda yapılan işlemler tekrarlanır  
Üyelikten Çıkarılma:
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
3-Üyelik aidatını birikmiş  iki yılını ödememek.
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
6-Dernek suçu işlemiş olmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
        Çıkan veya çıkarılan üyelerin birikmiş aidat borçlarını ve dernek mal varlığına vermiş oldukları zararları silme yetkisi genel kurulundur. 
Dernek  Organları:
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul, 
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu,
        Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü:
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı beş’e kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı beşten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur. 
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan.
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 
        Olağan genel kurul, iki yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Olağan üstü genel kurulunun gündeminde seçim maddesi olmaz. Olağan üstü genel kurulunda sadece istenilen gündem maddeleri görüşülür ve karara bağlanır. Olağan üstü genel kurul toplantısı için en son genel kurul toplantısında kullanılmış üye listeleri ile işlem yapılır.
Çağrı Usulü:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı;  yönetim kurulu kararı ile en az dört ay önceden üyeliği kesinleşmiş bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü,yeri,saati ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek , yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Gönüllü üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
Sadece Yönetim, Denetim ve diğer kurulların seçimi gizli oylama ile yapılır. Bu durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Dernek gayrimenkullerinin satışında genel kurulda oy kullanma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğun kabulü ile gerçekleşir. 
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    
1-Dernek organlarının seçilmesi.
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması.
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması.
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13-Derneğin vakıf kurması,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Üye giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenmesi. 
18-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:
Madde 10-Yönetim Kurulu onbir asıl ve onbir yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.  
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda seçilen yedek liste sırasına göre; yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 
      Yedek üyelerin tamamı göreve geldikten sonra yönetim kurulu üyelerinin sayısı yarıdan bir eksiğe düştüğü takdirde genel kurul, yönetim kurulu tarafından bir ay içinde yönetim kurulu yenilenmesi için toplantıya çağrılır.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
       5- Derneğe ait gayrimenkullerin bağımsız bölümlerinin kira sözleşme süreleri iki yıldan fazla olamaz. Aksi halde yapılan sözleşmeler geçersiz sayılacaktır. Bu husus kamu kurum ve kuruluşlar için geçersizdir.
6-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
7-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak.
8-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.
9-Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
      10-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak.
11-Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
12-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
       13-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.
       14-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
       15-Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Toplantılar daha önceden kararlaştırılmış toplantı tarihinde veya başkanın yokluğunda, ikinci başkanın veya yönetim kurulu üyelerinin 1/3 ünün ortak çağrısı üzerine yapılır. Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, ana tüzükte aksine bir hüküm bulunmayan hallerde, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, toplantıya başkanlık yapan üyenin katıldığı taraf, çoğunluğu sağlamış sayılır.
           Başkan’a verilecek yetkilerde 2/3 çoğunluğu şarttır, görüşülen konuların neticeleri karar defterine imza edilir. Karara muhalif kalan üyeler, muhalefet sebebini yazarak altını imzalarlar. Yönetim kurulu toplantılarına haklı bir sebebi olmaksızın üç defa üst üste katılmayan üyelerin yönetim kurulu üyeliği düşer, yerine yedekten ilk sıradaki üye çağırılır.
        16-  Başkan, derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. dernek adına demeç ve bilgi vermeye yetkilidir. Dernek bünyesinde kurulacak komite ve komisyonların doğal başkanıdır. Başkanın yönetim kurulu adına sarf yetkisi vardır. Bu yetkinin sınırları, günün koşullarına göre yönetim kurulu belirler. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim, denetleme kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin adı soyadı, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, mesleklerini ve ikametgâhlarını dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirir.
     Başkan Yardımcısı;  başkanın her konuda yardımcısıdır ve onun bulunmadığı hallerde,  başkanın yetkilerini kullanarak başkana ait tüm yetkileri yerine getirir.
      Sekreter; Derneğin tüm yazışmalarından sorumludur. Günlük işlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlar Ücretli ve anlaşmalı tüm personelin, parasal işlerinde usulüne uygun olarak düzenler.  Derneğin tüm organları, şubeleri, temsilciliklerini ve üyeleri ile olan ilişkileri organize eder. Tüm görevlerini yaparken, yönetim kurulu üyelerinden her birinin yardımını, istek ya da belirli işler için bir üyenin geçici olarak kurulu görevlendirilmesine istemek yetkisine sahiptir. Kurulun görev dönemi hazırlayacağı çalışma raporunun taslağını hazırlar. Gerektiğinde yönetim kurulu, sekreterin çalışma biçimini yetki ve sorumlulukları ile ücret ödenmesi hususlarım yeniden düzenleyerek karara bağlayabilir.
    Sayman: Derneğin tüm parasal işlerinden ve bu işlemlerin deftere ve kayıtlara geçirilmesinden, dernekle ilgili vergi, sigorta ücretleri, tahakkuk ödenmesi gibi konulardan sorumludur. 
        Dernek adına yapılan tüm ödemelerin usule uygun yapılmasını, dernek gelirlerinin her çeşidinin işlenmesini denetlenmesini sağlar. Derneğin muhasebe personelinin  sekreterle birlikte amiridir. Dernek merkezinin, derneğe ait tesislerin, şubelerin ve temsilciliklerin muhasebe ve ilgili işlemlerini, yönetim kurulu adına izler ve denetler, yönetim kuruluna bilgi verir. Muhasebe kayıtlarını, kendi emrindeki merkez muhasebesinde birleştirir. Sayman bütçeyi taslak halinde yönetim kuruluna sunar. Genel kuruldan geçmiş olan bütçeyi uygular. Derneğin parasal durumu hakkında en fazla iki aylık aralıklarla yönetim kuruluna rapor verir. Yönetim kurulu gerekirse hazırlanması için uygun süre veya her zaman böyle bir rapor isteyebilir.       
Dernek suçları 
Aşağıda yazılı tutum ve davranışlar, eylemler ile bunların yapmasını desteklemek kolaylaştırmak, övmek dernek suçudur.
       1-Dernek üyelerinin kişilikleri ile uğraşmak.
       2-Dernek içinde ayrılık göstermesi ve ayrıcalıklar yaratması
       3-Yetki ve görevli organ ve kurulların yasa tüzük kuralları içinde verdikleri görevleri özürsüz yapmamak ve engellemek.
       4-Taahhüt ettiği aidatı iki yıl içinde ödememek.
       5-Dernek çalışmalarında veya diğer zamanlarda dernek üyelerine karşı sözlü ya da fiili saldırıda bulunmak, derneğin düzen ve disiplini bozucu eylem ve davranışlarda bulunmak.
       6-Derneğin gizli yapılması kararlaştırılan toplantılardaki kararların, konuşmaların veya derneğin gizli belgelerini açıklamak.
       7-Derneğin yetki kurullarının çalışmalarını engellemek, bozmak ve bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı, tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü eylemde bulunmak.
       8-Gerçeklere aykırı üye yazmak, kayıt yapmak veya kayıtları bozmak.
       9-Dernek adına aldığı görevi ve yetkileri kötüye kullanmak.
      10-Dernek mallarına isteyerek veya kasıtlı olarak zarar vermek, derneğin parasını veya mallarını zimmetine geçirmek. (Kanuni kovuşturma hakkı saklı)
      11-Derneği ilgilendirmezse bile onur kırıcı bir suçtan hüküm giymiş olmak.
      12-Kamu haklarından mahrum edilenler.
     Yönetim Kurulunun üyelere verebileceği cezalar şunlardır:
       Uyarma: İlgiliye davranışının uygunsuz görüldüğünün yazı ile bildirilmesi
       Kınama: Bir üyenin davranışının kusurlu olduğunun kendisine ve diğer üyelere duyurulması.
       Dernek Üyeliğinden Kesin Çıkarma: Üyenin süresiz olarak dernekten çıkarılarak kaydının silinmesidir. Yönetim kurulunca dernek suçlarında sayılan maddelerinin 1.2.3. maddelerinde yazılı davranışlarda bulunan, üye hakkında suçun işleniş şekli ve ağırlığına göre en az uyarı, en çok kınama bendinin 1.2.3. maddelerinde yazılı davranışlarda bulunan üye hakkında, suçun işleniş şekli ve ağırlığına göre en az kınama, en çok dernekten kesin çıkarma cezası verilir. 
       Disiplin cezası verilmesine neden olan tutum, davranış ve eylemlerin tekrarında bir üst ceza uygulanır.
           Kınama cezası alanlar bir yıl süre ile yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeliklerine seçilemezler. Seçilmiş iseler görevlerinden alınırlar. Kınama ve kesin çıkarma cezaları, üyenin yazılı bulunduğu üye kayıt defterine işlenir. İlgili şube başkanlığı veya temsilciliğine iletilir. Kesin çıkarma cezası alanların adları silinir. Kimlik kartı geri alınır. Kimlikleri genel sekreterlikçe bütün şube ve temsilciliklere bildirilir. Disiplin kurulu kararı kesinleştiği tarihte yürürlüğe girer. 
Uygulamada tedbirli olarak geçirilen süre verilen cezadan indirilir. Tedbirli işlerde karar kesinleşinceye kadar tedbirlik hali sürer.
       Karar:  Yönetim kurulunun üye tam sayısının en az 3/2 çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Ancak ilgili yasa ve tüzükler dışındaki kesin çıkarma cezaları için, üye tam sayısının çoğunluğunun kararı geçerlidir. Üyenin sözlü veya yazılı savunma hakkı vardır. Savunma için süre, savunmaya çağrı yazısının üyeye tebliğinden başlamak üzere 15 gündür. Savunmaya çağırma Yönetim Kurulu başkanlığınca yazı ile yapılır. Bu yazıda uygulanması istenen disiplin cezası ile cezaya neden olan eylemler açıkça gösterilir. Yönetim kurulu kararları kesindir. Yönetim kurulunca verilen kararlar gerekçeleri ile birlikte en geç 30 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir.
       İtiraz: Üye yönetim kurulu kararlarına karşı ilk olağan genel kurulda görüşülmek için itiraz edilebilir. İtiraz eden kişi itirazını yönetim kuruluna yazılı olarak yapar. Yönetim kurulu itirazı genel kurul gündemine alır. Genel kurul, yönetim kurulunun kararını hafifletmek için veya tüm sonuçlarıyla kaldırmak yetkisine sahiptir. Ancak bu halde görevini yapmış olan  yönetim kurulu üyeleri ile derneğin hükmi şahsiyetinden maddi ve manevi tazminat talep edemez, edilemez. Dernek kurul ve organlarının kararlarına karşı yasalara ve tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlanamaz ve suç sayılamaz.
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri: 
Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. 
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda seçildiği sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
       Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir. 
Derneğin Gelir Kaynakları:
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, yıllık olarak ta 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Diğer gelirler. 
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:
Madde 13-Defter tutma esasları;
 Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü:
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 
Tutulacak Defterler:
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. 
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgeleri:
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi:
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 
Beyanname Verilmesi:
Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 
Bildirim Yükümlülüğü :
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi:
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.
Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir 
Taşınmazların Bildirilmesi:
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi:
Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri:
Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu:
Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Şubelerin Görev ve Yetkileri: 
Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler:
Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:
Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Şubat ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, şube sayısı beşe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı beşten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. 
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Temsilcilik Açma:
Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:
Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 
Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli: 
Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 
Tasfiye İşlemleri:
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Mihalıççıklılar Yaptırma-Yaşatma Yardımlaşma-Sosyal Dayanışma ve Kültür (Miyad) Derneği” ibaresi kullanılır. 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
 Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları,  T.C.Mihalıççık Belediye Başkanlığı’na  devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 
Hüküm Eksikliği:
Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan mevcut yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı       :               Görev Unvanı              : 
1- Nurettin KABA                  Başkan
2- Vedat ULUBAĞ                 Başkan Vekili     
3- Cemalettin ÜRGÜP            Başkan Yardımcısı
4- Hüsnü KAPTAN                 Sekreter 
5- Bülent Rıfkı USTAOĞLU     Sekreter Yardımcısı
6- Ekrem ÖNCEL                   Sayman
7- Muhsin DOĞAN                 Sayman Yardımcısı
8- Hasan EROĞLU                  Üye 
9- Ertuğrul SAKALLI               Üye
10- Salih GÜVEN                      Üye
11- Ahmet ÇOLAK                    Üye
Bu tüzük 26 (Yirmialtı)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

 
 
facebook twitter youtube
Üye Paneli
Kullanıcı Adı:  
Şifre:     
Şifremi unutum - Üye ol
  
Başkanın Mesajı


Sayfamıza Hoşgeldiniz
Son Eklenen Video
  MİHALIÇÇIK SORKUN ÇÖMLEKİ

  Tüm videolar için tıklayınız.

Günlük Gazeteler
Yararlı Linkler
- T.C. Kimlik numaranızı öğrenin
- Anadolu Ajansı
- Arabanızın Vergi Borcunu Öğrenin
- Kosgeb
- SSK Gün Dökümü
- Ne Zaman Emekli Olurum
- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müd.
Dosya İndirme Panosu
- Burs Başvuru Formu

eskişehir